ოფიციალური უწყება

John Deere GmbH & Co. KG, John Deere გაყიდვების ვებსაიტის დამატებით გამოყენება, John-Deere-Str. 8, 76646 Bruchsal, რეგისტრირებული მანჰაიმის სასამართლოს რაიონული სასამართლოს სავაჭრო რეესტრში HRA 704371 (შემდგომში "John Deere") შემდეგი პირობებით.

ოფიციალური უწყება

1. საავტორო უფლება

ეს პროდუქტი, მისი ყველა ნაწილის ჩათვლით, რომელიც სხვა საგნებთან ერთად, მაგ: კომპიუტერული პროგრამა, გამოსახულებები, მონაცემთა ბაზა და ყველა ინფორმაცია, დაცულია საავტორო უფლებით. საავტორო უფლების ფარგლებს მიღმა მათი გამოყენება აკრძალულია John Deere-ის თანხმობის გარეშე და შეიძლება გამოიწვიოს სისხლის სამართლებრივი დევნა. აღნიშნული კონკრეტულად ეხება მონაცემების აღწარმოებას, თარგმანებს, მიკროკინოგადაღებას და ელექტრონულ სისტემებში დამუშავებას.

გამოსახულებების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ პერსონალური მიზნებისთვის.

2. ბრენდები და მასთან დაკავშირებული უფლებები

John Deere არის დამოუკიდებელი, სხვადასხვა რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნისა და დიზაინის მფლობელი გერმანული ნაციონალური კომპანია გერმანიასა და სხვა ქვეყნებში. მომხმარებელი არ იღებს გამოყენების ლიცენზიებს ან სხვა უფლებებს. Deere & Company-ის რომელიმე სავაჭრო ნიშნის გამოყენება თანხმობის გარეშე აკრძალულია.

3. ფერები და ლოგო და კომპანიის სახელი

John Deere მწვანე და John Deere ყვითელი ფერის სქემა, მხტომარე ირმის ლოგო და სახელწოდება John Deere - Deere & Company-ს რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნებია.

4. ვალდებულება

ყველა გამოსახულება, ტექსტი, ფასები და ამ პროდუქტში ნაჩვენები სხვა განმარტებები წარმოადგენს არასავალდებულო ინფორმაციას. ექვემდებარება შეცვლას. შეცდომების შემთხვევაში, John Deere აი იღებს რაიმე ვალდებულებას.

John Deere გამორიცხავს ყველანაირ ვალდებულებას ზარალზე, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ამ ვებსაიტის გამოყენებით. შეგნებული და უხეში გაუფრთხილებლობის პასუხისმგებლობა რჩება ძალაში.

ეს ვებსაიტი შეიცავს ჰიპერ ან შიგთავსის ბმულებს ან სხვა ბმულებს მესამე მხარის ვებსაიტებთან. ამ ბმულების საშუალებით შეგეძლებათ John Deere-ის ვებსაიტიდან გასვლას. John Deere არ აკონტროლებს მესამე მხარის კონტენტს და არ იღებს პასუხისმგებლობას იქ მოცემულ რომელიმე კონტენტზე.

Last Updated: August 9, 2017